ALGEMENE VOORWAARDEN GEBOEKTE ACTIVITEITEN EN HORECADIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBOEKTE ACTIVITEITEN EN HORECADIENSTEN

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op geboekte (groeps-) activiteiten (exclusief entreetickets) en horecadiensten van Safari Resort Exploitatie B.V., Aviodrome Exploitatie B.V., Beekse Bergen Exploitatie B.V., Dierenpark Overloon Exploitatie B.V., De Buitenjan Exploitatie B.V., Dierenrijk Europa Exploitatie B.V., Aqua Zoo Friesland Exploitatie B.V., of Vrijetijdspark Dierenbos Exploitatie B.V., hierna ieder afzonderlijk te noemen: ‘Libéma’.
2. Onder activiteiten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle door de gast op het betreffende park geboekte activiteiten, exclusief entreetickets en met uitzondering van ingekochte horeca.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken na schriftelijke toestemming van de General Manager van het betreffende park van Libéma. Libéma behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Ontvangst boekingsbevestiging en betaling
1. Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van het park van Libéma, komt de overeenkomst tot boeking van een activiteit en/of horecadienst tussen u en Libéma direct tot stand. Bij een telefonische boekingsaanvraag of een aanvraag per e-mail komt de overeenkomst tot stand na ontvangst van de schriftelijke, waaronder wordt verstaan per e-mail, verzonden boekingsbevestiging van Libéma.
2. Uit de boekingsbevestiging volgt de van toepassing zijnde betaalwijze. Libéma maakt gebruik van diverse betaalmogelijkheden, waaronder Visa, Mastercard, iDEAL en bancontact. Afhankelijk van de door u geboekte activiteit en/of horecadienst geldt één van de volgende betaalwijzen, ter keuze van Libéma:
- Betaling op locatie op de dag waarop de activiteit en/of horecadienst wordt uitgevoerd.
- Online direct bij boeking
- Op factuur waarbij betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn
- Achteraf op basis van nacalculatie
3. Iedere boekingsbevestiging is voorzien van een uniek boekingsnummer en een geldigheidsdatum en- tijd. Buiten deze datum en tijd is de boeking niet geldig. Bij het verstrijken van de op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en – tijd vervalt de aanspraak op eventueel niet gebruikte onderdelen van een boeking. Boekingsbevestigingen worden niet verlengd.
4. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van een boekingsbevestiging is niet toegestaan.
5. Libéma maakt voor de verkoop en betaling van de door haar aangeboden activiteiten gebruik van de betaaldiensten van Mollie B.V. (hierna: ‘Mollie’). Mollie verwerkt de online betaling voor Libéma.

Artikel 3: Toegang met boekingsbevestiging
1. Een boekingsbevestiging dient in goede kwaliteit te zijn afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of goed leesbaar te zijn afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet. Op verzoek van een medewerker van Libéma dient de boekingsbevestiging te worden getoond.
2. Indien de boekingsbevestiging, naar het oordeel van Libéma, niet goed leesbaar is, geeft deze geen recht op toegang tot het park en/of de door u geboekte activiteit. Libéma is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 4: Invullen gegevens
1. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen en/of doorgeven van uw gegevens bij het boeken van de door u gewenste activiteit en/of horecadienst. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat de door u gewenste boekingsbevestiging niet wordt toegezonden. Libéma is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 5: Annulering - wijziging
1. Indien u onverhoopt de geboekte activiteit en/of de horecadienst tussentijds door opzegging (“annulering”) wil beëindigen, bent u een annuleringsvergoeding verschuldigd. De hoogte van deze annuleringsvergoeding staat omschreven in lid 5, lid 6 en lid 7 van dit artikel en is afhankelijk van de totale waarde van de boeking en de periode gelegen tussen het moment waarop de opzegging/annulering Libéma heeft bereikt en de aanvang van de geboekte activiteit en/of horecadienst.
2. Indien u slechts een gedeelte van de geboekte activiteit en/of horecadienst annuleert, is op de geannuleerde onderdelen de in lid 5, lid 6 en lid 7 van dit artikel bepaalde vergoeding naar rato van toepassing.
3. Het annuleren van de door u geboekte activiteit en/of horecadienst dient schriftelijk, waaronder wordt verstaan per e-mail, te gebeuren. De datum van ontvangst van de annulering door Libéma is bepalend voor de door u verschuldigde annuleringsvergoeding.
4. Voor de annulering van activiteiten bestaan andere voorwaarden dan voor het annuleren van horecadiensten.
5. De annuleringsvergoeding voor activiteiten is als volgt:
Totale waarde van de geannuleerde activiteit minder dan € 20,--
- Indien de totale waarde van een activiteit die voor een specifieke datum is geboekt een bedrag onder de € 20,-- (zegge: twintig euro) betreft, kan er geen annulering plaatsvinden en is en blijft een eventueel openstaand bedrag verschuldigd. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
Totale waarde vanaf €20,--
- Indien de totale waarde van de boeking meer bedraagt dan € 20,-- (zegge: twintig euro) dan worden voor een annulering welke meer dan 10 werkdagen voor geboekte datum plaatsvindt geen kosten in rekening gebracht.
- Indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen voor de geboekte datum plaatsvindt, dan wordt 10% van de in de bevestiging vermelde prijs voor de geboekte activiteiten in rekening gebracht.
- Indien de annulering binnen 5 werkdagen tot 48 uur voor de geboekte datum plaatsvindt, dan wordt 50% van de in de bevestiging vermelde prijs voor de geboekte activiteiten in rekening gebracht.
- Indien de annulering binnen 48 uur voor de geboekte datum plaatsvindt, dan wordt 100% van de in de bevestiging vermelde prijs voor de geboekte activiteiten in rekening gebracht.
6. De annuleringsvergoeding voor horecadiensten is als volgt:
- Tot 10 werkdagen voor de geboekte datum is het mogelijk om geboekte horecadiensten kosteloos geheel of gedeeltelijk te annuleren.
- Vanaf 10 tot en met 6 werkdagen voor de geboekte datum is 50% van de in de bevestiging vermelde prijs voor de geboekte horecadiensten verschuldigd.
- Vanaf 5 werkdagen voor de geboekte datum is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Alsdan is 100% van de in de bevestiging vermelde prijs voor de geboekte horecadiensten verschuldigd.
7. De mogelijkheid om het aantal deelnemende gasten te kunnen wijzigen is afhankelijk van de geboekte activiteit. Het is ter beoordeling van Libéma of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. In beginsel geldt het volgende:
- Tot 5 werkdagen voor de geboekte datum van de activiteit en/of horecadienst is het mogelijk om schriftelijk het aantal gasten met maximaal 5% naar beneden bij te stellen. De kosten worden alsdan naar rato aangepast.
- Het bijboeken van extra gasten binnen 5 werkdagen voor de geboekte datum kan alleen op aanvraag en bij voldoende beschikbaarheid.
8. Indien u een wijziging wenst in het soort activiteit dat is overeengekomen, zal Libéma nagaan of dit mogelijk is en welke aanvullende kosten hiervoor in rekening worden gebracht. Aan uw boekingsbevestiging kunt u geen rechten ontlenen ten aanzien van andere, niet overeengekomen activiteiten en/of horecadiensten. Deze zijn pas overeengekomen na ontvangst van een nieuwe boekingsbevestiging.
9. Indien u geen gebruik maakt van de geboekte activiteiten en/of horecadiensten en niet vooraf annuleert, worden te allen tijde de volledige kosten in rekening gebracht.
10. Ten behoeve van een activiteit en/of horecadienst aangeschafte entreekaarten voor de toegang tot onze locaties kunnen niet worden geannuleerd.
11. Wij zullen u een factuur verstrekken voor de verschuldigde annuleringsvergoeding. De annuleringsvergoeding dient door u te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
12. Libéma heeft het recht om de geboekte activiteiten en/of horecadiensten met onmiddellijke ingang op te zeggen (te annuleren) wegens aan naar haar oordeel gewichtige reden waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan maatregelen in het belang van de dieren. In deze situatie zal Libéma de reeds ontvangen betalingen restitueren, tenzij de reden van opzegging gelegen is in een handelen of nalaten van de boeker. Libéma is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 6: Annulering kinderfeestjes
1. Voor kinderfeestjes gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
2. Tot 48 uur voor aanvang van het kinderfeestje kan deze kosteloos (inclusief entreetickets) worden geannuleerd. Binnen 48 uur voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7: Technische Storing
1. Libéma is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw boeking niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Libéma is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 8: Parkreglement
1. Op de overeenkomst tot boeking van een activiteit en/of horecadiensten is naast de onderhavige algemene voorwaarden geboekte activiteiten en horecadiensten ook het parkreglement van het desbetreffende park van Libéma van toepassing. Met het betreden van het park verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. Libéma behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Libéma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die u of een derde, in verband met de geboekte activiteiten en/of horecadiensten lijdt, tenzij sprake is van schade die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst door Libéma en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Libéma. Voor gevolgschade is Libéma nimmer aansprakelijk.
2. In het geval van aansprakelijkheid van Libéma in deze te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en is een vergoeding nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Libéma wordt uitgekeerd aangevuld met het bedrag van het eigen risico. Libéma is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals eventuele winstderving.
3. De hoofdboeker vrijwaart Libéma uitdrukkelijk voor (schade)aanspraken van derden.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens
1. Libéma verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de boekingsprocedure worden verstrekt, worden door ons verwerkt onder andere ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Libéma en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder deze persoonsgegevens kan uw boeking worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. De gegevens die u verstrekt, worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op onder andere het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy statement van het betreffende park van Libéma van toepassing.
2. Voor de betaling van uw boeking maakt Libéma gebruik van de betaaldiensten van Mollie. Mollie is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Mollie is de privacyverklaring van Mollie van toepassing.
3. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, een bezoek aan het park, uw boekingsbevestiging, over e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met het Contact Center via telefoonnummer 088-9000360 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:30 en zaterdag van 9:00 tot 17:00), of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl.

Artikel 11: Overmacht
1. Libéma is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de boekingsbevestiging indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd wordt. Onder overmacht aan de zijde van Libéma wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de directe invloedssfeer van Libéma ligt en die de normale uitoefening van de boekingsbevestiging verhindert of bemoeilijkt, zoals onder meer: staking, overheidsmaatregelen, de niet (tijdige of volledige) nakoming door derden etc. Libéma is in dat geval niet verplicht tot vergoeding van schade en/of kosten.

Artikel 12: Conversie
1. Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn, blijven de algemene voorwaarden voor het overige gedeelte in stand en van toepassing.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle overeenkomsten, in welke vorm ook, en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
2. Tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost – Brabant bevoegd over geschillen tussen partijen te oordelen.