Annuleringsvoorwaarden overnachten Beekse Bergen

Annuleren

Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsfonds (zie hierna) afgesloten, dan bent u een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Het annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Deze schadeloosstelling bedraagt ten aanzien van gereserveerde verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen:

  • bij annulering meer dan drie maanden voor de aankomstdatum 15% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de aankomstdatum 50% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen twee tot één maand voor de aankomstdatum 75% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum 90% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering op de dag van aankomst 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs.

Ook indien u niet verschijnt op de ingangsdatum bent u 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs (huursom incl. bijkomende kosten/exclusief lokale heffingen) verschuldigd.

Annuleringsfonds

Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering, veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gepaard met een officiële verklaring:  

  • bij overlijden, ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.

Onder ‘deelnemers’ worden de personen verstaan die op ‘mijn.beeksebergen.nl’ staan vermeld.

Deelname aan het annuleringsfonds dient direct bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de dag van aanmelding tot de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Het fonds keert uit nadat de standplaats of accommodatie leeg is. Dit laatste dient u ook schriftelijk kenbaar te maken aan de receptie. Voor deelneming aan het annuleringsfonds bedraagt het tarief 5% van de totale huursom.