Parkreglement Lake Resort Beekse Bergen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Bij betreding van Lake Resort Beekse Bergen en/of gebruikmaking van faciliteiten en diensten die worden geëxploiteerd door Lake Resort Beekse Bergen aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Lake Resort Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Onder ‘Lake Resort Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het buitenterrein, het binnenzwembad, de binnenspeelplaats, de parkeerterreinen, de fietsenstalling en waterpartijen.
1.2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Lake Resort Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden.

Artikel 2. Toegang en verblijf

2.1. Het is niet toegestaan om zonder een geldig toegangsbewijs en/of zonder ingeschreven te zijn bij de receptie, aanwezig te zijn op het park met uitzondering van de daggasten die niet blijven overnachten. Daggasten dienen het park vóór 22.30 uur te verlaten. Huisdieren van daggasten en/of loges zijn niet toegestaan. Indien u geen gebruik maakt van de automatische aankomst, dient u zich bij aankomst op het park te melden bij de receptie.
2.2. Op verzoek kan legitimatie worden gevraagd van alle gasten. Als u nog niet in het bezit bent van een slagboomkaart en/of de attractiepas/toegangspas, dient u zich te melden bij de gastenservice. De attractiepas/toegangspas geeft u tijdens uw verblijf gratis en onbeperkt toegang tot de attractieparken van Libéma en het overdekte zwembad.
2.3. Alle gasten die overnachten in de accommodatie moeten bij het maken van de reservering worden ingeschreven. Mocht u tijdens het verblijf een loge gast willen ontvangen, dan dient u deze logégast bij de receptie in te schrijven en het extra persoonstarief en de lokale heffingen per persoon per verblijf vooraf te voldoen.
2.4. Lake Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en de openingstijden van de faciliteiten en/of de accommodaties van Lake Resort Beekse Bergen. Lake Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor om noodzakelijk onderhoud te verrichten aan de accommodatie en/of overige faciliteiten gedurende het verblijf zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
2.5. Het is niet toegestaan te zwemmen of andere soorten van watersporten/recreatie te beoefenen in waterpartijen aanwezig op het park.
2.6. Lake Resort Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar gasten gehouden te zijn.

Artikel 3. Veiligheid en aansprakelijkheid

3.1. Het bezoek aan Lake Resort Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico. Onze gasten dienen zich correct te gedragen en op geen enkele wijze overlast aan anderen te bezorgen. Hiertoe dienen zij in elk geval de RECRON voorwaarden en deze gedragsregels na te leven. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
3.2. Lake Resort Beekse Bergen is gerechtigd gasten en/of daggasten van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang tot het park te ontzeggen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Bij niet tijdig verlaten van de verhuuraccommodatie of de kampeerplaats, wordt deze door Lake Resort Beekse Bergen ontruimd voor rekening en risico van de huurder. Dit geldt tevens bij foutieve plaatsing van een kampeermiddel.
3.3. De gast is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van en al het letsel en/of schade die door hem, zijn reisgenoten, daggasten en/of logé-gasten wordt berokkend aan personen en/of bezittingen van ons park en/of derden. Daggasten en/of gasten welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) het park en/of schade toebrengen aan bezittingen van het park worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.
3.4. Binnen Lake Resort Beekse Bergen is het niet toegestaan: a. Attracties en voorzieningen te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek; b. wapens of andere, naar het oordeel van het management van Lake Resort Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Het management van Lake Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen en de politie in te schakelen; c. verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen. Het management van Lake Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze middelen in beslag te nemen en de politie in te schakelen; d. vuurwerk af te steken; e. te fonduen en te gourmetten de accommodaties en tenten.
3.5. Zwemmen is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Kinderen tot 10 jaar mogen uitsluitend onder toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma) het binnenzwembad en de aangegeven zwemgelegenheden van het Victoriameer betreden. Kinderen zonder geldig zwemdiploma zijn verplicht om drijfmateriaal te dragen en dienen altijd onder het toezicht te staan van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma). Bij het zwembad, de aangegeven zwemgelegenheden van het Victoriameer en de diverse attracties staan (veiligheids-)voorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.
3.6. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid van de aanwezige dieren begeven. Wij wijzen u er op dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico. Tevens is het streng verboden om de dieren te voeren.
3.7. Lake Resort Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van welke aard ook, ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een verblijf op Lake Resort Beekse Bergen en/of de huur/het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten, een bezoek aan het park (zoals letsel of schade veroorzaakt door de in het park aanwezige dieren of ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige speeltoestellen en attracties dan wel het betreden van het zwembad en/of de aangegeven zwemgelegenheden van het Victoriameer behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Lake Resort Beekse Bergen of (één van haar) werknemers.
3.8. Lake Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
3.9. Lake Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Lake Resort Beekse Bergen is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling. Voor zover Lake Resort Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 4. Beeld- en/of geluidsopnames

4.1. Lake Resort Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames laten) maken van haar park en van de gasten die zich in of rondom het park begeven. Lake Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Lake Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lake Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde gasten. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
4.2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Lake Resort Beekse Bergen is verkregen.

Artikel 5. Accommodaties en kampeerplaatsen

5.1. In de accommodaties mag maximaal het aantal gasten verblijven, dat in de brochure staat vermeld of op de website beschreven staat voor de betreffende accommodatie.
5.2. De gasten (hieronder voor deze bepaling ook begrepen de daggasten en logé gasten) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van het Lake Resort Beekse Bergen, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris. Daarnaast zijn de gasten steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de gast onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van Lake Resort Beekse Bergen en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de gast kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf of de andere gasten.
5.3. Accommodaties en overdekte faciliteiten van Lake Resort Beekse Bergen zijn rookvrij en roken op deze plaatsen s ten strengste verboden.
5.4. Bij toeristisch kamperen zijn bij het standplaatstarief inbegrepen: twee personen, het plaatsen van één kampeerunit (caravan/vouwwagen/tent), één kleine bijzet tent (max. 5 m²) en één auto (indien naar het oordeel van het management van Lake Resort Beekse Bergen mogelijk). Voor extra personen betaalt u een persoonstarief en toeristenbelasting. Caravans/campers met een dubbele as zijn op het park niet toegestaan.
5.5. Bij geen van de verhuuraccommodaties is het toegestaan een (extra) kampeermiddel te plaatsen.
5.6. Bij de verhuuraccommodaties mag maximaal één auto geparkeerd worden. Bij de groepsjungalows mogen 4 auto’s geparkeerd worden. Een eventuele extra auto kun je parkeren op de parkeerplaats naast de entree van het Lake Resort. Als je kenteken geregistreerd staat, gaan de slagbomen op dit parkeerterrein automatisch voor je open. Parkeren op of langs de wegen is niet toegestaan. Voertuigen welke buiten de aangegeven plaatsen staan geparkeerd, worden voor rekening en risico van de bezitter van het voertuig verwijderd. Op het park geldt een wegsleepregeling. Lake Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan de auto welke geparkeerd staat op een parkeerplaats van Lake Resort Beekse Bergen.
5.7. Aanhangwagens, boten, trailers en dergelijke mogen niet op de kampeerplaatsen of bij de verhuuraccommodaties worden geparkeerd.
5.8. De slagbomen op Lake Resort gaan automatisch voor je open als je kenteken geregistreerd staat. De slagbomen sluiten zeer snel. De slagboom is in werking van 07.00 tot 23.30 uur. Bij misbruik, wangedrag en of betalingsproblemen word je kenteken door de receptie uit het systeem gehaald.
5.9. Auto’s dienen op het park zo min mogelijk te worden gebruikt. De maximum toegestane snelheid binnen het park bedraagt 20 km per uur. Na 23.30 uur is gemotoriseerd verkeer op het park niet toegestaan. Gasten die voor 07.00 uur het park willen verlaten, dienen hun auto op de vooravond te parkeren op de parkeerplaatsen buiten de slagbomen.
5.10. Motor-, brom- en snorfietsen zijn op het park alleen toegestaan met uitgeschakelde motor. Varen op het Victoriameer is toegestaan met boten tot max. 6 pk waarbij het dragen van een reddingsvest voor alle opvarenden verplicht is.
5.11. Zonder voorafgaande toestemming van het management van Lake Resort Beekse Bergen is vrachtverkeer op het park niet toegestaan.
5.12. Indien de toestand van de terreinen naar het oordeel van het management van Lake Resort Beekse Bergen niet in orde is (bijvoorbeeld door uitzonderlijk veel neerslag), behoudt zij zich het recht om gemotoriseerd verkeer op de terreinen te verbieden.
5.13. Gebruik van geluidsapparatuur is toegestaan van 7.30 - 22.30 uur, mits hiermee naar het oordeel van Lake Resort Beekse Bergen geen overlast wordt veroorzaakt. Tussen 22.30 - 07.30 uur dient er stilte te zijn op het park, zodat alle gasten van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Het is ten strengste verboden geluidsapparatuur buiten de accommodatie te plaatsen dan wel het volume zo hoog te zetten dat andere gasten van Lake Resort Beekse Bergen hier hinder van ondervinden, zulks ter beoordeling van Lake Resort Beekse Bergen. Wanneer u bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft Lake Resort Beekse Bergen het recht u, en iedere andere gasten terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
5.14. In de verhuuraccommodaties zijn huisdieren niet toegestaan. Er zijn verschillende huisjes waarbij 1 huisdier wel is toegestaan. Op de kampeerplaatsen zijn huisdieren (max. één huisdier per plaats) alleen toegestaan op de kampeervelden die daarvoor zijn aangewezen. Huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en te worden uitgelaten buiten de terreinen van Beekse Bergen of bij het hondentoilet. Huisdieren worden niet toegelaten in de horeca, het zwembad en het Victoriameer. Huisdieren van daggasten en/of logé gasten zijn niet toegestaan.
5.15. De toiletgebouwen op het park worden zeer regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd, dit kan wachttijden met zich meebrengen. Kinderen jonger dan tien jaar, mogen de toiletgebouwen niet zonder begeleiding van een volwassene betreden.
5.16. Het ter beschikking gestelde water is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De op het terrein aanwezige tappunten zijn alleen bedoeld voor het tappen van drinkwater. Het is verboden afvalwater te lozen in plantenstroken. Afvalwater dient te worden afgevoerd op de daarvoor bestemde plaats in de toiletgebouwen. Op het park is het niet toegestaan auto’s of caravans te wassen.
5.17. De verhuuraccommodaties, kampeerplaatsen en omgeving dienen schoon te worden gehouden. Bomen, struiken, gazons en andere zaken dienen niet te worden beschadigd.
5.18. U dient uw huishoudelijk afval in dichtgebonden zakken te deponeren in de containers die zich bevinden in de milieustraat, er is tevens een glascontainer en een papiercontainer aanwezig. Batterijen kunt u inleveren bij de receptie. Bij constatering van illegale vuilstorting, wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de betreffende huurder de verdere toegang tot het park ontzegd. De kosten verbonden aan het opruimen van dit vuil worden op de overtreder verhaald.
5.19. Open vuur is te allen tijde verboden. Barbecueën op de kampeerplaatsen en bij de verhuuraccommodaties is slechts toegestaan volgens de instructies van de parkleiding.
5.20. Het is niet toegestaan lijnen aan te brengen tussen of in combinatie met bomen en/of begroeiingen (voor bijvoorbeeld het drogen van wasgoed).
5.21. Voor vertrek dient de huurder alle servies schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen schoon en leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.
5.22. Bij het niet juist achterlaten van uw verhuuraccommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of vervuiling en/of schade aan het terrein/de omgeving van het park zal Lake Resort Beekse Bergen de schade direct bij de gast in rekening welke direct dient te worden voldaan.
5.23. De gast dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container te plaatsen).
5.24. Voor verwarming en/of koken is het ten strengste verboden andere brandstoffen te gebruiken dan butaan- of propaangas dat is opgeslagen in goedgekeurde tanks en of gasflessen. Per kampeerplaats zijn maximaal twee flessen en of één tank met in totaliteit een maximale inhoud van 60 liter toegestaan.
5.25. Het gebruik van een drone op Lake Resort Beekse Bergen is in verband met de veiligheid en bescherming van de privacy niet toegestaan.
5.26. Vissen in het Victoriameer is toegestaan, mits er geen overlast aan medegasten wordt veroorzaakt. Vissen vanaf plaatsen gelegen tussen de accommodaties en vanaf de stranden is niet toegestaan. Uitzondering hierop is als het de eigen accommodatie betreft die gelijk aan het water gelegen is. Vissen in het Wilhelminakanaal, voor zover dit grenst aan het grondgebied van Beekse Bergen, is toegestaan. Een Nationale vispas is vereist. Voor het vissen in het Wilhelminakanaal is tevens een schriftelijke toestemming nodig van de KEHV de Ruischvoorn, deze is voor gasten gratis te verkrijgen bij de verhuurbalie/infocafé en bij de receptie van het Lake Resort. 
5.27. Het gebruik maken van WIFI is gratis op het Lake Resort. Lake Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor eventuele storingen aan of het niet kunnen ontvangen van WIFI.

Artikel 6. Opmerkingen en aanvullende regels

6.1. Mocht er, ondanks het streven van de medewerkers van Lake Resort Beekse Bergen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch behoefte bestaan een opmerking in te dienen, dan kan dat door middel van een opmerkingenformulier dat is te verkrijgen bij de receptie.
6.2. In alle gevallen waarin de RECRON voorwaarden en/of deze gedragsregels niet voorziet, is Lake Resort Beekse Bergen gerechtigd aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de RECRON voorwaarden en dit parkreglement is het reglement leidend.
6.3. Commerciële activiteiten op het park zijn, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. Plakkaten en andere aanduidingen zijn niet toegestaan.
6.4. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Lake Resort Beekse Bergen vastgestelde regels en de Algemene Voorwaarden. Het reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Wanneer u en/of uw gasten zich op het terrein van een van de andere parken van Libéma bevindt (bevinden) zijn de voorwaarden van het betreffende park van toepassing. Deze kunt u kosteloos opvragen bij de receptie.
6.5. Bij overtreding van het reglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Lake Resort Beekse Bergen het recht zich toegang te verschaffen tot de verhuuraccommodatie en/of u en iedere andere gast terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
6.6. Kennelijke druk- en zetfouten binden Lake Resort Beekse Bergen niet. Met dit reglement vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van dit reglement en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van dit reglement. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of reglement zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op dit reglement) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.7. Indien Lake Resort Beekse Bergen ernstig vermoeden heeft dat door de gast van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Lake Resort Beekse Bergen gemachtigd u de toegang tot het park en de accommodatie te ontzeggen.
6.8. Overmacht aan de zijde van Lake Resort Beekse Bergen bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Lake Resort Beekse Bergen, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-) stakingen, blokkades, brand, pandemie, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
6.9. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Lake Resort Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.