Parkreglement Safari Resort Beekse Bergen

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Bij betreding van Safari Resort Beekse Bergen en/of gebruikmaking van faciliteiten en diensten die worden geëxploiteerd door Safari Resort Beekse Bergen aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Safari Resort Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Onder ‘Safari Resort Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het buitenterrein, het binnenzwembad, de binnenspeelplaats, de parkeerterreinen, de fietsenstalling en waterpartijen.
1.2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Safari Resort Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden.

Artikel 2. Toegang en verblijf

2.1. Het is niet toegestaan om zonder een geldig toegangsbewijs en/of zonder ingeschreven te zijn bij de gastenservice, aanwezig te zijn op het park met uitzondering van de daggasten die niet blijven overnachten. Daggasten dienen het park vóór 22.30 uur te verlaten.
2.2. Op verzoek kan legitimatie worden gevraagd van alle gasten. Als u nog niet in het bezit bent van de AttractiePas voor iedere persoon vanaf drie jaar, dient u zich te melden bij de gastenservice. De AttractiePas geeft u tijdens uw verblijf gratis en onbeperkt toegang tot de attractieparken van Libéma en het overdekte zwembad.
2.3. Alle gasten die overnachten in de accommodatie moeten bij het maken van de reservering worden ingeschreven. Mocht u tijdens het verblijf een loge gast willen ontvangen, dan dient u deze loge gast bij de gastenservice in te schrijven en het extra persoonstarief en de lokale heffingen per persoon per verblijf vooraf te voldoen.
2.4. Safari Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en de openingstijden van de faciliteiten en/of de accommodaties van Safari Resort Beekse Bergen. Safari Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor om noodzakelijk onderhoud te verrichten aan de accommodatie en/of overige faciliteiten gedurende het verblijf zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
2.5. Het is niet toegestaan te zwemmen of andere soorten van watersporten/recreatie te beoefenen in waterpartijen aanwezig op het park. Tevens is het niet toegestaan een Savanne en/of dierenverblijf te betreden tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing van medewerkers van Safari Resort Beekse Bergen.
2.6. Safari Resort Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar gasten gehouden te zijn.

Artikel 3. Veiligheid en aansprakelijkheid

3.1. Het bezoek aan Safari Resort Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico. Onze gasten dienen zich correct te gedragen en op geen enkele wijze overlast aan anderen te bezorgen. Hiertoe dienen zij in elk geval de RECRON voorwaarden en deze gedragsregels na te leven. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
3.2. Safari Resort Beekse Bergen is gerechtigd gasten en/of daggasten van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/ of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang tot het park te ontzeggen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Bij niet tijdig verlaten van de accommodatie, wordt deze door Safari Resort Beekse Bergen ontruimd voor rekening en risico van de gast.
3.3. De gast is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van en al het letsel en/of schade die door hem, zijn reisgenoten, daggasten en/of logégasten wordt berokkend aan personen en/of bezittingen van ons park en/of derden. Daggasten en/of gasten die onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) het park en/of schade toebrengen aan bezittingen van het park worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald. 3.4. Binnen Safari Resort Beekse Bergen is het niet toegestaan:
a. attracties en voorzieningen te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
b. wapens of andere, naar het oordeel van het management Safari Resort Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Het management van Safari Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen en de politie in te schakelen;
c. verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen. Het management van Safari Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze middelen in beslag te nemen en de politie in te schakelen;
d. vuurwerk af te steken;
e. te barbecueën, fonduen en te gourmetten;
f. te vissen op het park.
3.5. Zwemmen is alleen toegestaan in het binnenzwembad. Kinderen tot 10 jaar mogen uitsluitend onder toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma) het binnenzwembad en het zwembadwater betreden. Kinderen zonder geldig zwemdiploma zijn verplicht om drijfmateriaal te dragen en dienen altijd onder het toezicht te staan van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma). Bij het zwembad en diverse attracties staan (veiligheids-)voorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen strikt te worden nageleefd.
3.6. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid van de aanwezige dieren begeven. Wij wijzen u er op dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico. Tevens is het streng verboden om de dieren te voeren.
3.7. Safari Resort Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes en zwembadlockers), verlies, vermissing of schade aan bezittingen van welke aard ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf op Safari Resort Beekse Bergen en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten, een bezoek aan het park (zoals letsel of schade veroorzaakt door de in het park aanwezige dieren of ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige speeltoestellen en attracties dan wel het betreden van het binnenzwembad, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van (het management van)Safari Resort Beekse Bergen of (één van haar) werknemers.
3.8. Safari Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
3.9. Safari Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Safari Resort Beekse Bergen is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling. Voor zover Safari Resort Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 4. Beeld- en/of geluidsopnames

4.1. Safari Resort Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames laten) maken van haar park en van de gasten die zich in of rondom het park begeven. Safari Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Safari Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Safari Resort Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde gasten. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
4.2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Safari Resort Beekse Bergen is verkregen.

Artikel 5. Accommodaties en kampeerplaatsen

5.1. In de accommodaties mag maximaal het aantal gasten verblijven, dat in de brochure staat vermeld of op de website beschreven staat voor de betreffende accommodatie.
5.2. De gasten (hieronder voor deze bepaling ook begrepen de daggasten en logé gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van het Safari Resort Beekse Bergen, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris. Daarnaast zijn de gasten steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/ of accommodatie. Eventuele schade dient door de gast onmiddellijk gemeld te worden bij de gastenservice van Safari Resort Beekse Bergen en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de gast kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf of de andere gasten.
5.3. Accommodaties en overdekte faciliteiten van Safari Resort Beekse Bergen zijn rookvrij en roken op deze plaatsen is ten strengste verboden.
5.4. Bij geen van de verhuuraccommodaties is het toegestaan een kampeermiddel te plaatsen.
5.5. Bij de verhuuraccommodaties mag géén auto geparkeerd worden. Safari Resort Beekse Bergen is een auto luw park. Op de aankomst- en vertrekdag mag de auto bij de accommodatie worden geparkeerd om te laden en te lossen, met uitzondering van de mindervalide accommodaties waarbij u de mogelijkheid heeft om één auto bij de accommodatie te parkeren. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de hoofdingang of het parkeerterrein op het park. Parkeren op of langs de wegen is niet toegestaan. Voertuigen welke buiten de aangegeven plaatsen staan geparkeerd, worden voor rekening en risico van de bezitter van het voertuig verwijderd. Op het park geldt een wegsleepregeling. Safari Resort Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan de auto welke geparkeerd staat op een parkeerplaats van Safari Resort Beekse Bergen.
5.6. Aanhangwagens, boten, trailers en dergelijke mogen eveneens niet bij de accommodaties worden geparkeerd.
5.7. De slagboom wordt bediend via kentekenregistratie. Het kenteken dat door de gast is ingevoerd tijdens de boeking of is doorgegeven via onze gastenservice wordt hiervoor gebruikt. Bij misbruik, wangedrag en of betalingsproblemen wordt het kenteken door de gastenservice geblokkeerd.
5.8. Auto’s dienen op het park op de toegestane dagen zo min mogelijk te worden gebruikt. De maximum toegestane snelheid binnen het park bedraagt 20 km per uur. Na 22.30 uur is gemotoriseerd verkeer op het park niet toegestaan. 5.9. Motor-, brom- en snorfietsen zijn op het park alleen toegestaan met uitgeschakelde motor.
5.10. Zonder voorafgaande toestemming van Safari Resort Beekse Bergen is vrachtverkeer op het park niet toegestaan.
5.11. Gebruik van geluidsapparatuur is toegestaan van 7.30 - 22.30 uur, mits hiermee naar het oordeel van Safari Resort Beekse Bergen geen overlast wordt veroorzaakt. Tussen 22.30 - 07.30 uur dient er stilte te zijn op het park, zodat alle gasten en dieren van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Het is ten strengste verboden geluidsapparatuur buiten de accommodatie te plaatsen dan wel het volume zo hoog te zetten dat andere gasten van Safari Resort Beekse Bergen hier hinder van ondervinden, zulks ter beoordeling van Safari Resort Beekse Bergen. Wanneer u bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft Safari Resort Beekse Bergen het recht u, en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
5.12. Op het park zijn huisdieren niet toegestaan.
5.13. De verhuuraccommodaties en omgeving dienen schoon te worden gehouden. Bomen, struiken, gazonnen en andere zaken dienen niet te worden beschadigd.
5.14. U dient uw huishoudelijk afval te scheiden in PMD, glas, papier en restafval en in dichtgebonden zakken te deponeren in de containers die zich bevinden in de milieustraat. Batterijen kunt u inleveren bij de gastenservice. Bij constatering van illegale vuilstorting, wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de betreffende gast de verdere toegang tot het park ontzegd. De kosten verbonden aan het opruimen van dit vuil worden op de overtreder verhaald. 5.15. Open vuur is te allen tijde verboden evenals barbecueën in verband met brandgevaar.
5.16. Het is niet toegestaan lijnen aan te brengen tussen of in combinatie met bomen en/of begroeiingen (voor bijv. het drogen van wasgoed).
5.17. Voor vertrek dient de huurder alle servies schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen schoon en leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.
5.18. Bij het niet juist achterlaten van uw accommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of vervuiling en/of schade aan het terrein/de omgeving van het park zal Safari Resort Beekse Bergen de schade direct bij de gast in rekening brengen welke direct dient te worden voldaan.
5.19. De gasten dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus geen vuile vaat laten staan, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container te plaatsen).
5.20. Het gebruik van een drone op Safari Resort Beekse Bergen is in verband met de veiligheid en bescherming van de privacy niet toegestaan.

Artikel 6. Opmerkingen en aanvullende regels

6.1. Mocht er, ondanks het streven van de medewerkers van Safari Resort Beekse Bergen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, toch behoefte bestaan een klacht in te dienen, dan kunt u telefonisch 24 uur per dag terecht bij de gastenservice en tijdens openingstijden in de market. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht en of gebreken zo snel mogelijk op te lossen.
6.2. In alle gevallen waarin de RECRON voorwaarden en/of deze gedragsregels niet voorziet, is Safari Resort Beekse Bergen gerechtigd aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de RECRON voorwaarden en dit parkreglement is het reglement leidend.
6.3. Commerciële activiteiten op het park zijn, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. Plakkaten en andere aanduidingen zijn niet toegestaan.
6.4. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Safari Resort Beekse Bergen vastgestelde regels en de Algemene Voorwaarden. Het reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de gastenservice. Wanneer u en/of uw medereisgenoten zich op het terrein van een van de andere parken van Libéma bevindt (bevinden) zijn de voorwaarden van het betreffende park van toepassing. Deze kunt u kosteloos opvragen bij de gastenservice.
6.5. Bij overtreding van het reglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Safari Resort Beekse Bergen het recht zich toegang te verschaffen tot de accommodatie en/of u en iedere andere gast terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.
6.6. Kennelijke druk- en zetfouten binden Safari Resort Beekse Bergen niet. Met dit reglement vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van dit reglement en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van dit reglement. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of reglement zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgesteld. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op dit reglement) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.7. Indien Safari Resort Beekse Bergen ernstig vermoeden heeft dat door de gast van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Safari Resort Beekse Bergen gemachtigd u de toegang tot het park en de accommodatie te ontzeggen.
6.8. Overmacht aan de zijde van Safari Resort Beekse Bergen bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Safari Resort Beekse Bergen, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-) stakingen, blokkades, brand, pandemie, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
6.9. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Safari Resort Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.