Parkreglement Safaripark Beekse Bergen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Zodra men Safaripark Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Safaripark Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 • Onder ‘Safaripark Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Artikel 2. Toegang en verblijf

 • Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 • Safaripark Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park voorbij de kassa’s. Voor honden is een kennel aanwezig op de parkeerplaats van Safaripark Beekse Bergen. Voor hulphonden geldt een uitzondering, deze zijn wél toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 • Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Safaripark Beekse Bergen, gelijksoortige attributen.
 • Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Er is sprake van betaald uitrijden, uitrijmunten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.
 • Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager van Safaripark Beekse Bergen is verkregen.

Artikel 3. Dieren

 • Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voerderautomaten.

Artikel 4. Autosafari

 • Het is niet toegestaan tijdens de autosafari het voertuig te verlaten.
 • De bestuurder van de auto dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Op de autosafari zijn de normale verkeersregels van toepassing. In het park geldt een maximum snelheid van 20 km/uur.
 • In het park geldt eenrichtingsverkeer. Houd altijd rechts aan, tenzij anders wordt aangegeven.
 • Dieren, safaribussen en jeeps van Safaripark Beekse Bergen hebben voorrang in het park. Geef hen de ruimte om te passeren.
 • Het is niet toegestaan tijdens de autosafari gebruik te maken van een auto met open dak.
 • Ramen en deuren dienen tijdens de gehele tocht gesloten te zijn (maximaal 5 cm. open voor ventilatie).
 • Bij motorpech dient men in de auto te blijven zitten en te claxonneren voor hulp.

Artikel 5. Veiligheid en aansprakelijkheid

 • Safaripark Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Safaripark Beekse Bergen tot enige vergoeding is gehouden.
 • Het bezoek aan Safaripark Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.
 • Safaripark Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Safaripark Beekse Bergen.
 • Safaripark Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 • Voor zover Safaripark Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Safaripark Beekse Bergen!
Management en medewerkers Safaripark Beekse Bergen