Parkreglement Safaripark Beekse Bergen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Zodra men Safaripark Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Safaripark Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Safaripark Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘Safaripark Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Safaripark Beekse Bergen te waarborgen. 

Artikel 2. Toegang en verblijf

 1. Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het park, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.
 2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Safaripark Beekse Bergen is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 3. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 4. Safaripark Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 5. Voor de veiligheid van onze dieren worden er geen huisdieren toegelaten in het park. Hulphonden zijn wel toegestaan, mits de begeleider een legitimatiebewijs en entingsboekje van de hulphond kan tonen bij de gastenservice. De bezoeker met hulphond heeft op de wandelroute géén toegang tot de doorloopvoliéres en de roofvogelsafari. 
 6. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Safaripark Beekse Bergen, gelijksoortige attributen. Een loopfiets of step voor kinderen en/of voor volwassenen met een medische indicatie zijn wel toegestaan.
 7. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. 
 8. Voor het verlaten van het terrein van Safaripark Beekse Bergen dient u een uitrijticket te kopen. Deze uitrijtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s. 
 9. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen. 
 10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.
 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden. 
 13. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Safaripark Beekse Bergen. 
 14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Safaripark Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
 15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Safaripark Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
 16. Safaripark Beekse Bergen is een rookvrij park. Roken - waaronder ook het roken van e-sigaretten en vapes - is dus niet toegestaan in het park. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde zones. 

Artikel 3. Beeld- en/of geluidsopnames

 1. Safaripark Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de personen die zich in of rondom het park begeven. Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Safaripark Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet. 
 2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Safaripark Beekse Bergen is verkregen.

Artikel 4. Dieren

 1. Het voeren van de dieren is ten strengste verboden.

Artikel 5. Autosafari

 1. Het is niet toegestaan tijdens de autosafari het voertuig te verlaten.
 2. De bestuurder van de auto dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Op de autosafari zijn de normale verkeersregels van toepassing. In het park geldt een maximum snelheid van 20 km/uur.
 3. In het park geldt eenrichtingsverkeer. Daarnaast geldt de regel ‘links staan, rechts gaan’.
 4. Dieren, safaribussen en jeeps van Safaripark Beekse Bergen hebben voorrang in het park. Geef hen de ruimte om te passeren.
 5. Het is niet toegestaan tijdens de autosafari gebruik te maken van een auto met open dak.
 6. Het is niet toegestaan om een aanhanger, fietsenrek of ladder mee te nemen in de autosafari.
 7. Ramen en deuren dienen tijdens de gehele tocht gesloten te zijn (maximaal 5 cm. open voor ventilatie).
 8. Bij autopech dient men in de auto te blijven zitten, te claxonneren en/of het noodnummer te bellen (tel.nr +31135491222)  voor hulp.

Artikel 6. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Safaripark Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers die zich niet houden aan dit parkreglement en/of van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Safaripark Beekse Bergen tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 2. Safaripark Beekse Bergen maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.
 3. Binnen Safaripark Beekse Bergen is het verboden:
  a. attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
  b. te barbecueën of open vuur te hebben;
  c. wapens of andere, naar het oordeel van Safaripark Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Safaripark Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
  d. verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
 4. Het bezoek aan Safaripark Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.
 5. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.
 6. Safaripark Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Safaripark Beekse Bergen.
 7. Safaripark Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 8. Voor zover Safaripark Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Het niet naleven van bovengenoemde maatregelen kan leiden tot weigering of verwijdering uit het park. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. 

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Safaripark Beekse Bergen!
Management en medewerkers Safaripark Beekse Bergen