Parkreglement Speelland Beekse Bergen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Zodra men Speelland Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Speelland Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Speelland Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘Speelland Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de aangegeven zwemgelegenheden, het parkeerterrein en de fietsenstalling. 
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Speelland Beekse Bergen te waarborgen. 

Artikel 2. Toegang en verblijf

 1. Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het park, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.
 2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Speelland Beekse Bergen is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 3. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 4. Speelland Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn. 
 5. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park. Voor hulphonden geldt een uitzondering, deze zijn wél toegestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 6. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Speelland Beekse Bergen, gelijksoortige attributen.
 7. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
 8. Voor het verlaten van terrein van Speelland Beekse Bergen dient u een uitrijdticket te kopen. Deze uitrijdtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.
 9. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen. 
 10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.
 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden. 
 13. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Speelland Beekse Bergen. 
 14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Speelland Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
 15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Speelland Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

Artikel 3. Beeld- en/of geluidsopnames

 1. Speelland Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de personen die zich in of rondom het park begeven. Speelland Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Speelland Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Speelland Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van Speelland Beekse Bergen is verkregen.

Artikel 4. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Speelland Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers die zich niet houden aan dit parkreglement en/of van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Speelland Beekse Bergen tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 2. Speelland Beekse Bergen maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.
 3. Binnen Speelland Beekse Bergen is het verboden:
  a. attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
  b. te barbecueën of open vuur te hebben;
  c. wapens of andere, naar het oordeel van Speelland Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Speelland Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
  d. verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
 4. Het bezoek aan Speelland Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.
 5. Zwemmen is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen.
 6. Bezoekers zonder zwemdiploma mogen de waterfietsen, de waterglijbanen, de aquashuttle en overige zwemgelegenheden slechts betreden met drijfmateriaal om en onder begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma).  
 7. Bij het zwemwater en diverse attracties staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd.
 8. Speelland Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade veroorzaakt door de in het park aanwezige dieren of ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige speeltoestellen en attracties dan wel het betreden van het Victoriameer etc.), behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Speelland Beekse Bergen.
 9. Speelland Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. 
 10. Voor zover Speelland Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico. 

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in Speelland Beekse Bergen!
Management en medewerkers Speelland Beekse Bergen