ALGEMENE VOORWAARDEN E-TICKETS SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN E-TICKETS SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beekse Bergen Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Safaripark Beekse Bergen (zowel Beekse Bergen Exploitatie B.V. als Safaripark Beekse Bergen zullen hierna samen genoemd worden: Safaripark Beekse Bergen).

Safaripark Beekse Bergen is gevestigd aan de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek (5081 NJ) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18048909. 

Safaripark Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteert u het aanbod van Safaripark Beekse Bergen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van Safaripark Beekse Bergen komt de overeenkomst tot aanschaf van een e-ticket tussen u en Safaripark Beekse Bergen tot stand. Zodra Safaripark Beekse Bergen de verschuldigde totaalprijs voor de door u aangeschafte e-tickets heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres, de bevestiging van uw bestelling. Safaripark Beekse Bergen maakt voor verkoop en betaling van haar e-tickets in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heeft u de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het e-ticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste e-ticket niet wordt toegezonden, dan wel dat u met het door u aangeschafte e-ticket geen toegang krijgt tot Safaripark Beekse Bergen dan wel het arrangement. Safaripark Beekse Bergen is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u. Dit geldt ook wanneer het een arrangement betreft waarvoor u de minimale leeftijd van 18 jaar of ouder dient te hebben.

E-Tickets

Uw e-ticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt bij de entree van het park gescand. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het e-ticket niet geldig. Bij het verlaten van Safaripark Beekse Bergen, maar in elk geval bij sluitingstijd van Safaripark Beekse Bergen op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het e-ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van Safaripark Beekse Bergen dient het e-ticket en indien noodzakelijk voor het arrangement uw legitimatie te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Toegang met e-tickets

Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het e-ticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. E-tickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot Safaripark Beekse Bergen. In sommige gevallen, wanneer het een arrangement betreft dat exclusief toegang geeft voor personen van 18 jaar of ouder, kan ook om uw legitimatie worden gevraagd. Indien u geen legitimatie kunt tonen en een medewerker van Safaripark Beekse Bergen heeft goede gronden aan te nemen dat u jonger dan 18 jaar bent, kan de toegang aan u worden geweigerd. Safaripark Beekse Bergen is in voornoemde gevallen niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Annulering

De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door u niet worden ontbonden. Ook niet indien u niet de juiste leeftijd heeft voor het betreffende arrangement. E-tickets worden door Safaripark Beekse Bergen niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door Safaripark Beekse Bergen niet verlengd.

Technische storing

Safaripark Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. Safaripark Beekse Bergen is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkreglement

Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast de algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van het park verklaart u zich akkoord met dit parkreglement. Safaripark Beekse Bergen behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Beeldmateriaal

Safaripark Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en/of evenementen en/of personen die zich in of rondom het park begeven. Deze opnames worden voornamelijk gebruikt voor promotionele en/of commerciële doeleinden, nieuwsberichten en/of beveiligingsdoeleinden.

Safaripark Beekse Bergen, de aan haar gelieerde bedrijven en de bedrijven met wie Safaripark Beekse Bergen direct of indirect samenwerkt, zijn gerechtigd om deze opnames te gebruiken en te publiceren voor de genoemde doeleinden. Uiteraard zullen Safaripark Beekse Bergen, de aan haar gelieerde bedrijven en bedrijven met wie Safaripark Beekse Bergen direct of indirect samenwerkt hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Voor het vastleggen, gebruik en de publicatie van de opnames is geen vergoeding verschuldigd aan de afgebeelde personen.

Safaripark Beekse Bergen streeft ernaar het zo duidelijk mogelijk aan te geven wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt die kunnen worden ingezet voor informatieve of promotionele doeleinden. Wilt u niet in beeld komen, mijd dan waar mogelijk plaatsen waar u een filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet. In sommige gevallen is het onvermijdelijk dat u in beeld komt.

Voor nadere informatie over het verwerken van persoonsgegevens (o.a. middels beeld- en/of geluidsopnames) en uw rechten met betrekking tot het beeldmateriaal of andere verwerkingen van uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar ons Privacy Statement

Verwerking persoonsgegevens

Safaripark Beekse Bergen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Safaripark Beekse Bergen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Safaripark Beekse Bergen van toepassing. Voor de betaling van uw e-tickets maakt Safaripark Beekse Bergen gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Safaripark Beekse Bergen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Safaripark Beekse Bergen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van Safaripark Beekse Bergen van toepassing. Voor de betaling van uw e-tickets maakt Safaripark Beekse Bergen gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kunt u contact opnemen met privacy@libema.nl. Bij vragen over een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen, e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of parkreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 88 9000321, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van Safaripark Beekse Bergen, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van Safaripark Beekse Bergen behandeld.