Parkreglement Overnachten in Beekse Bergen

Hoe te reserveren?

Reserveer direct via www.beeksebergen.nl of bel 088-9000360. Natuurlijk mag u ook bellen voor meer informatie. Uw reservering is definitief zodra wij deze schriftelijk (per e-mail) aan u hebben bevestigd. Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een (schriftelijke) bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

Wilt u het vakantiepark eerst komen bekijken, dan bent u elke dag van het jaar tijdens de openingstijden welkom.

Reserveringen

U kunt een reservering maken indien u 18 jaar of ouder bent.
Indien u, na boeking, wijzigingen in de reservering wenst aan te brengen, is Vakantiepark/ Safari Resort Beekse Bergen niet verplicht die wijzigingen te accepteren. Het is ter vrije keuze van Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen uw wijzigingen accepteert, kan Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen u wijzigingskosten in rekening brengen.

U kunt bij de reservering uw voorkeur voor een bepaalde plaats of accommodatie kenbaar maken. Een verblijf in een accommodatie met een bepaalde voorkeur (bijv. voor de ligging) wordt vanaf € 25,- per reservering voor u vastgelegd (de definitieve prijs is afhankelijk van uw verblijfsdatum en voorkeur). Komt u bij ons kamperen? Dan kunt u uw voorkeur voor een kampeerplek doorgeven vanaf € 9,95. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij de door u gewenste accommodatie of plaats niet kunnen aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval van uw voorkeur af te wijken. De door u betaalde toeslag wordt dan gecrediteerd.

Aankomst en vertrek verblijfsaccommodaties

De aankomst voor alle verblijfsaccommodaties op Vakantiepark Beekse Bergen (jungalows, chalets, blokhutten en vakantietenten) is op vrijdag en maandag (m.u.v. de vaste arrangementen). U kunt dan vanaf 15.00 uur in uw accommodatie terecht. De aankomst voor alle verblijfsaccommodaties op Safari Resort Beekse Bergen (lodges, boomhutten en safaritenten) is op vrijdag, maandag en woensdag (m.u.v. de vaste arrangementen). U kunt dan vanaf 16.00 uur in uw accommodatie terecht. Op de dag van aankomst kunt u zich vanaf 10.00 uur melden bij de receptie. U kunt dan al gebruikmaken van de faciliteiten op het park en de attractieparken waartoe u onbeperkt toegang heeft op vertoon van uw AttractiePas. Op vertrekdagen dient u de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten. Ook op deze dag mag u nog wel de gehele dag gebruikmaken van de faciliteiten van het park en de AttractiePas.

Aankomst en vertrek kampeerplaatsen Vakantiepark Beekse Bergen

Op kampeerplaatsen kunt u op de dag van aankomst vanaf 13.00 uur terecht. Op de dag van vertrek dient u de kampeerplaats vóór 11.00 uur te verlaten. U kunt op de aankomst- en vertrekdag de gehele dag gebruikmaken van de faciliteiten van het park en van de dagattracties waartoe u onbeperkt toegang heeft op vertoon van uw AttractiePas (mits door u vooraf bijgeboekt). Indien u uw kampeermiddel (tent, caravan of camper) op de vertrekdag langer (d.w.z. na de reguliere vertrektijd van 11.00 uur) op de plaats wilt laten staan, dient u één extra nacht bij te boeken. Van Hemelvaart t/m Pinksteren en in juli en augustus is het vooraf reserveren van een kampeerplaats noodzakelijk. In de Hemelvaartsperiode dient u minimaal vier overnachtingen te boeken en in de Pinksterperiode minimaal drie overnachtingen. Indien u het kampeermiddel onbewoond laat, dient u dit vooraf op de receptie kenbaar te maken. Achteraf wordt geen geld geretourneerd, omdat wij achteraf niet kunnen controleren of u van de kampeerplaats gebruik heeft gemaakt evenals met hoeveel personen u van de kampeerplaats gebruik heeft gemaakt. Indien u dit vooraf meldt, dan wordt hiermee in de berekening van de huursom rekening gehouden. Voor een kampeerplaats met een onbewoond kampeermiddel betaalt u het standplaatstarief inclusief twee personen.

Reserveringsvoorwaarden

In de verblijfsaccommodaties en groepsaccommodaties kunnen maximaal het op de website aangegeven aantal personen verblijven. Voor kampeerplaatsen op Vakantiepark Beekse Bergen geldt een maximum aantal van zes personen per plaats. Vakantiepark Beekse Bergen kan geen reserveringen aannemen voor caravans/ campers met een tandem-as of met een lengte van meer dan 7,75 meter. Deze zijn niet geschikt voor onze kampeerterreinen en wegen. Tarieven voor kamperen zijn inclusief 2 personen. Extra personen van hetzelfde gezin betalen een extra personen tarief (totaal maximaal zes personen). Het is niet mogelijk tussentijds van kampeermiddel te veranderen of de samenstelling van het gezelschap te wijzigen. Indien niet-gezinsleden op de kampeerplaats verblijven, betalen zij het logétarief.

Sport- en recreatieprogramma

In alle Nederlandse schoolvakanties, weekenden en de meeste midweken biedt een deskundig team een gevarieerd sport- en animatieprogramma voor alle leeftijden aan. In het najaar en de winter kan het aanbod van de activiteiten verschillen van de zomer.

Gezinsvakantiepark

Vakantiepark- en Safari Resort Beekse Bergen zijn gezinsvakantieparken. Groepen jongeren zonder begeleiding worden niet toegelaten. Indien de samenstelling van uw gezelschap in onze ogen in conflict is met onze doelgroep behouden wij ons het recht voor uw reservering niet te accepteren of een waarborgsom te berekenen. Legitimatie bij verblijf op het park is verplicht.

Recron-voorwaarden

  • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor vakantieverblijven zijn de Recron-voorwaarden vakantieverblijven van toepassing.
  • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor toeristische kampeerplaatsen zijn de Recron-voorwaarden voor toeristische plaatsen van toepassing.
  • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor groepsaccommodaties zijn de Recron-voorwaarden groepsaccommodaties en conferentieoorden van toepassing.

Daarnaast zijn de aanvullende algemene voorwaarden van Vakantiepark- en Safari Resort Beekse Bergen, alsmede het parkreglement van toepassing. Deze kunt u vinden bovenaan de pagina.

Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen behoudt zich het recht zonder opgave van redenen reserveringen, met name reserveringen van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden (waaronder borg) te stellen.

 

Betalingsvoorwaarden

Indien wij uw reservering kunnen plaatsen, ontvangt u van ons per e-mail of post een schriftelijke bevestiging. Met de bevestiging komt de overeenkomst tot stand en is de boeking definitief. Er geldt geen bedenkperiode, u kunt de overeenkomst na ontvangst van de bevestiging niet herroepen. De eerste betaling (50%) dient u binnen veertien dagen na ontvangst van de bevestiging te voldoen. Het restant moet u uiterlijk vier weken voor aankomst betalen.
Bij aankomst binnen 4 weken, dient u het gehele bedrag direct bij reservering te voldoen.

U ontvangt geen bevestiging van uw betalingen.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim en heeft Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), onverminderd haar recht op vergoeding van alle schade die Vakantiepark Beekse Bergen als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de Recron-voorwaarden van toepassing.

Als bij aankomst op Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Vakantiepark/Safari Resort Beekse Bergen, dan zal restitutie van het teveel betaalde bedrag achteraf plaatsvinden.

Annuleren

Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsfonds (zie hierna) afgesloten, dan bent u een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd (conform de Recron-voorwaarden). Het annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Deze schadeloosstelling bedraagt ten aanzien van gereserveerde verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen:

  • bij annulering tot drie maanden voor de aankomstdatum 0% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen drie maanden tot een maand voor de aankomstdatum 30% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum 90% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs;
  • bij annulering op de dag van de aankomstdatum 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs.

Ook indien u niet verschijnt op de aankomstdatum bent u 100% van de in de bevestiging vermelde totaalprijs (huursom incl. bijkomende kosten/exclusief lokale heffingen) verschuldigd. Ten aanzien van gereserveerde groepsaccommodaties geldt in geval van annulering de schadeloosstelling zoals opgenomen in de Recron-voorwaarden groepsaccommodaties en conferentieoorden.

Annuleringsfonds

Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering, veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gepaard met een officiële verklaring:

  • bij overlijden, ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
  • bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.

Onder ‘deelnemers’ worden de personen verstaan die op ‘mijn.beeksebergen.nl’ staan vermeld. Deelname aan het annuleringsfonds dient direct bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de dag van aanmelding tot de dag van vertrek In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Het fonds keert uit nadat de standplaats of accommodatie leeg is. Dit laatste dient u ook schriftelijk kenbaar te maken aan de receptie. Voor deelneming aan het annuleringsfonds bedraagt het tarief 5% van de totale huursom. Er worden geen poliskosten berekend.

AttractiePas

Prijs aanschaf AttractiePas voor kampeerders:

vooraf boeken

bij aankomst

Verblijf van 1 t/m 7 nachten

€ 25 p.p.

€ 30 p.p.

Verblijf van 8 t/m 14 nachten

€ 30 p.p.

€ 35 p.p.

Verblijf van 15 t/m 21 nachten

€ 35 p.p.

€ 40 p.p.

Verblijf van 22 t/m 28 nachten

€ 40 p.p.

€ 45 p.p.